English

سيستم مديريت رسيدگي به شكايات و سیستم ارزیابی عملکرد

کارفرما:سازمان ثبت احوال کشور

تاریخ: 1389

سيستم  مديريت رسيدگي به شكايات «بازرس» با امکان برقراری ارتباط یکپارچه با سامانه­های مکانیزه تلفنی و مخابراتی، تمامي شكايات، اعلامات و درخواستها را در قالب پرونده‌هاي مجزا با رویکرد Ticketing ثبت مي‌نمايد. سیستم از سرویس یا موتور گردش کار Workflow Engine جهت پیاده سازی استفاده نموده است.

سیستم ارزیابی عملکرد: امكاناتي نظير تعريف انواع شاخص‌ها و محورهاي ارزيابي بصورت پويا و اعمال ضرايب به آنها، موتور محاسباتي پيشرفته مجهز به ابزار فرمول‌ساز، قابليت Import داده‌هاي ارزيابي، گزارش ساز پيشرفته و قابليت گسترش در تمامي مراكز استانها در سرتاسر كشور.