English

طراحی و پیاده سازی سامانه رخداد نگاری

کارفرما: سازمان ثبت احوال کشور

تاریخ: 92/9/2

با توجه به گسترش ابعاد و انواع خدمات سامانه های ارائه خدمات هویتی سازمان ثبت احوال، زیرساختی برای رخدادنگاری جامع و سامانه ای برای مدیریت و بهره برداری از این زیرساخت مورد نیاز بوده که تولید شده و در حال بهره برداری است. تطابق این سامانه ها با مرورگرهای مختلف به منظور بهره برداری از امکانات مرورگرها و کاهش هزینه های نگهداری نیز بخش دیگری از این پروژه را شامل میشده است.