English

فاز اول کاربردی سازی کارت هوشمند

کارفرما: سازمان ثبت احوال کشور

تاریخ: 93/10/1

در راستای مکانیزه کردن فرایندهای تخصصی سازمان و بمنظور کاربردی سازی کارت هوشمند ملی و بهره گیری از آن در فعالیتهای جاری سازمان این کارت بعنوان ابزار شناسایی کاربران سامانه های تخصصی سازمان استفاده خواهد شد. همچنین بواسطه موافقت دولت و کسب تابعیت ایران، اتباع دیگر کشورهای ایرانی شناخته میشوند، بنابراین باید نسبت به تنظیم سند ثبت کل وقایع و نیز صدور شناسنامه برای ایشان اقدام گردد.