English

پیاده سازی سامانه درخواست های مردمی

کارفرما: سازمان فنآوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تاریخ: 94/12/10