English

گزارش شناخت جامع فرایند کمیسیون 77

کارفرما: سازمان فنآوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تاریخ: 94/4/22

  • برگزاری جلسات مصاحبه با نمایندگان اداره درآمد، نمایندگان منتخب منطقه 10 و نمایندگان سیستم  مالی و درآمد املاک و نمایندگان کمیسیون ماده 77
  • بررسی اولیه نیازمندی­ها و درخواستها
  • بررسی و شناسایی کلی روال جاری و درحال اجرا
  • شناسایی ریسک ها و موارد نیاز به تصمیم گیری در حوزه پروژه
  • شناسایی موارد در ارتباط با سیستم جامع مالی و سیستم درآمد املاک

تهیه مستند شناخت و ارائه روش.