English

تولید سامانه جامع مدیریت شکایات مشتریان (بازرس)- بانک تجارت

کارفرما: بانک تجارت

تاریخ: 95/2/11

بانک تجارت بعنوان یکی از بزرگترین بانکهای کشور با دارا بودن قریب به 15 میلیون مشتری و بیش از 1800 شعبه از جایگاه ویژه ای در امر خدمت رسانی به مشتریان در شبکه بانکی کشور  برخوردار می باشد. این بانک  در راستای افزایش کمی و کیفی خدمات رسانی به مشتریان،  در امر رسیدگی به شکایات، از طریق راه اندازی این سامانه، مدیریت شکایات مشتریان را بصورت مکانیزه و بر مبنای استاندارد جهانی ISO 10002 محقق ساخته است.

اهداف این سامانه:

  • افزایش سرعت و سهولت ثبت و رسیدگی به شکایات
  • یکپارچه سازی اطلاعات حوزه شکایات صرفه نظر از کانلهای ورودی متفاوت
  • امکان برقراری ارتباط با سایر سامانه های موجود در بانک
  • ایجاد انسجام فرآیندی و عملکردی در یک سامانه جامع
  • افزایش کارآیی و سرعت تبادل اطلاعات در سامانه جدید بواسطه بهره گیری از فنآوری روز
  • سرعت بخشی در امر پشتیبانی سامانه
  • کاهش هزینه های نگهداری سامانه