English

سامانه امور مشارکتهای مردمی

کارفرما: سازمان فنآوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تاریخ: 1393

موضوع پروژه عبارتست از طراحی و پياده‌سازي سامانه سرمایه ­گذاری و مشارکتهای مردمی شهر تهران.

اين سيستم، اتوماسيون بخشي از وظايف اجرایی و نظارتی سازمان سرمایه­گذاری و مشارکتهای مردمی شهر تهران و واحدهای امور مشارکتهای مردمی مناطق 22 گانه شهرداری تهران (وابسته به سازمان) و همچنین وظایف حوزه مالی مشارکتها در ادارات حسابداری و درآمدهای مناطق و اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران را پوشش خواهد داد.

اهداف اصلي كه از تهيه و بهره‌برداري از سامانه سرمایه ­گذاری و مشارکتهای مردمی شهر تهران دنبال مي‌شود، عبارتند از:

  • وجود یک سیستم یکپارچه جهت ثبت و مدیریت اطلاعات پروژه­های مشارکتی با قوانین و مقررات مشخص و متحدالاجرا در سطح کلیه مناطق شهرداری و سازمان سرمایه­گذاری و مشارکتهای مردمی
  • ثبت خودکار اطلاعات مالی براساس دستورالعمل مرتبط در فرآیند مشارکت و فروش از زمان عقد قرارداد براساس استانداردهای حسابداری جهت تولید گزارشات وضعیت مالی
  • ایجاد روابط مشخص و قانونمند در راستای گردش اطلاعات و هماهنگی­های درون سازمانی و برون سازمانی
  • اخذ تصمیمات مدیریتی درخصوص شناسایی پتانسیل­ها و بررسی توجیه اقتصادی و اجتماعی طرحها و پروژه­ها براساس اطلاعات درج شده در سیستم
  • گزارشگیری مناسب برای سطوح مختلف مدیریتی براساس پارامترهای پراهمیت نظیر مناطق، محدوده قیمت و ...